خانه درباره ما اخبار مقالات تجهیزات آزمایشگاهی استخدام قوانین و مقررات ثبت شکایات تماس با ما
tell071 - 32360095-6
با موفقیت "ثبت" گردید


جستجو بر اساس نام آزمایش
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

کد ملی نام آزمایش مورد استفاده قیمت تست قیمت همکار مشخصات سفارش
Urine Organic Acid غربالگری و تشخیص بیماریهای متابولیک ارثی تومان 150000 تومان مشاهده سفارش
Cystine (Random Urine) 88000 تومان 79200 تومان مشاهده سفارش
Homovanillic Acid (HVA) تومان 72000 تومان مشاهده سفارش
Methylmalonic Acid (MMA) Urine تومان 72000 تومان مشاهده سفارش
Methylmalonic Acid (MMA) Serum تومان 72000 تومان مشاهده سفارش
Amino Acid Plasma 132000 تومان 118800 تومان مشاهده سفارش
Amino acid urine 132000 تومان 118800 تومان مشاهده سفارش
Cyclosporin (Sandimmune) Level تومان 30576 تومان مشاهده سفارش
Mycophenolic acid (Cellcept) Level تومان 0 تومان مشاهده سفارش
Ethosuximide Level داروی ضد صرع تومان 38612 تومان مشاهده سفارش
Primidone Level داروی ضد صرع تومان 38612 تومان مشاهده سفارش
Valproic Acid داروی ضد صرع تومان 36020 تومان مشاهده سفارش
Dosulepin تومان 60000 تومان مشاهده سفارش
Dulexetine تومان 60000 تومان مشاهده سفارش
Moclobemide تومان 60000 تومان مشاهده سفارش
Ritalinic acid تومان 60000 تومان مشاهده سفارش
Trazodone تومان 60000 تومان مشاهده سفارش
Lacosamide داروی ضد صرع تومان 60000 تومان مشاهده سفارش
Hydroxybutiric Acid 84150 تومان 93500 تومان مشاهده سفارش
Aminolevulinic Acid 93500 تومان 84150 تومان مشاهده سفارش
Amisulpride Level TDM 77000 تومان 66000 تومان مشاهده سفارش
Aspirin (Salicylic Acid) TDM 43324 تومان 42360 تومان مشاهده سفارش
Chlordiazpoxide Level TDM 77000 تومان 66000 تومان مشاهده سفارش
Creatine Disorders Panel 275000 تومان 220000 تومان مشاهده سفارش