خانه درباره ما اخبار مقالات تجهیزات آزمایشگاهی استخدام قوانین و مقررات ثبت شکایات تماس با ما
tell071 - 32360095-6
با موفقیت "ثبت" گردید


جستجو بر اساس نام آزمایش
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

کد ملی نام آزمایش مورد استفاده قیمت تست قیمت همکار مشخصات سفارش
Succinylacetone (Urine) تومان 72000 تومان مشاهده سفارش
Succinylacetone (Serum) تومان 72000 تومان مشاهده سفارش
801260 Metabolic Panel غربالگری و تشخیص بیماریهای متابولیک ارثی تومان 135000 تومان مشاهده سفارش
Homovanillic Acid (HVA) تومان 72000 تومان مشاهده سفارش
Methylmalonic Acid (MMA) Urine تومان 72000 تومان مشاهده سفارش
Methylmalonic Acid (MMA) Serum تومان 72000 تومان مشاهده سفارش
Amino acid plasma تومان 35000 تومان مشاهده سفارش
Tacrolimus (FK) Level تومان 30576 تومان مشاهده سفارش
Sirolimus (Rapamycine) Level تومان 66890 تومان مشاهده سفارش
Everolimus (Certican) Level تومان 66890 تومان مشاهده سفارش
Cyclosporin (Sandimmune) Level تومان 30576 تومان مشاهده سفارش
Mycophenolic acid (Cellcept) Level تومان 0 تومان مشاهده سفارش
Levetiracetam (Keppra,Levebel) Level داروی ضد صرع تومان 65000 تومان مشاهده سفارش
Topiramate Level داروی ضد صرع تومان 65000 تومان مشاهده سفارش
Ethosuximide Level داروی ضد صرع تومان 38612 تومان مشاهده سفارش
Carbamazepine Level داروی ضد صرع تومان 31640 تومان مشاهده سفارش
Lamotrigine Level داروی ضد صرع تومان 56600 تومان مشاهده سفارش
Phenytoin Level داروی ضد صرع تومان 25220 تومان مشاهده سفارش
Phenobarbital Level داروی ضد صرع تومان 30870 تومان مشاهده سفارش
Primidone Level داروی ضد صرع تومان 38612 تومان مشاهده سفارش
Valproic Acid داروی ضد صرع تومان 36020 تومان مشاهده سفارش
Citalopram تومان 60000 تومان مشاهده سفارش
Clomethiazole تومان 60000 تومان مشاهده سفارش
Dosulepin تومان 60000 تومان مشاهده سفارش
Dulexetine تومان 60000 تومان مشاهده سفارش
Fluxetine تومان 60000 تومان مشاهده سفارش
Fluvoxamine تومان 60000 تومان مشاهده سفارش
Milnacipran تومان 60000 تومان مشاهده سفارش
Moclobemide تومان 60000 تومان مشاهده سفارش
Opipramol تومان 60000 تومان مشاهده سفارش
Ritalinic acid تومان 60000 تومان مشاهده سفارش
Sertraline تومان 60000 تومان مشاهده سفارش
Tranylcypromine تومان 60000 تومان مشاهده سفارش
Venlafaxine تومان 0 تومان مشاهده سفارش
Felbamate داروی ضد صرع تومان 60000 تومان مشاهده سفارش
Lacosamide داروی ضد صرع تومان 60000 تومان مشاهده سفارش
Perampanel داروی ضد صرع تومان 60000 تومان مشاهده سفارش
Pregabaline داروی ضد صرع تومان 60000 تومان مشاهده سفارش


iso 9001