خانه درباره ما اخبار مقالات تجهیزات آزمایشگاهی استخدام قوانین و مقررات ثبت شکایات تماس با ما
tell071 - 32360095-6
بخش های آزمایشگاه

بخش خون شناسی (Hematology)
بخش تجزیه ادرار (Urine Analysis)
بخش انگل شناسی (Parasitology)
بخش میکروب شناسی (Microbiology)
بخش ایمنولوژی و سرولوژی (Serology & Immunology)
بخش هورمون شناسی (Endocrinology)
بخش الکتروفورز (CSF, Hemoglobin & Protein Electrophoresis)
بخش بیوشیمی تخصصی (HPLC, LC-MS/MS)