خانه درباره ما اخبار مقالات تجهیزات آزمایشگاهی استخدام قوانین و مقررات ثبت شکایات تماس با ما
tell071 - 32360095-6
مشخصات آزمایش

Methotrexate (MTX)


متن متن متن متن 
ررسی اجمالیررسی اجمالیررسی اجمالیررسی اجمالی
نمونه مورد نیاز برای این تست سرم می باشد.

حداقل نمونه مورد نیاز 500 میکرولیتر می باشد.
بالینی بالینی بالینی بالینی 
کارایی کارایی کارایی کارایی کارایی 
تعرفه تعرفه تعرفه تعرفه تعرفه تعرفه